تشریح قانون حاکم بر موافقت نامه های داوری بین المللی

تشریح قانون حاکم بر موافقت نامه های داوری بین المللی

موافقت نامه های داوری
موافقت نامه های داوری بین المللی
قانون حاکم بر موافقت نامه های داوری بین المللی
پایان نامه موافقت نامه های داوری بین المللی
قانون حاکم بر موافقت نامه های داوری بین المللی ایران
قانون حاکم بر موافقت نامه های داوری بین المللی سوئیس
قانون حاکم بر موافقت نامه های داوری بین المللی قانون نمونه آنسیترال

رفتن به سایت اصلی

دانلود پایان نامه رشته حقوق

تشریح قانون حاکم بر موافقت نامه های داوری بین المللی ایران، سوئیس و قانون نمونه آنسیترال

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

     تعیین قانون قابل اعمال یا حاکم، یک علم و عمل مستقل در روند حل و فصل اختلافات در دادرسی های دادگاهی می باشد. در داوری تجاری بین المللی نیز این یک موضوع بسیار اساسی است. در واقع مشخص شدن قانون یا قواعد حقوقی که برای ارزیابی حقوق و تکالیف طرفین لازم است مهم ترین موضوع داوری بین المللی می باشد و نه تنها از لحاظ حقوقی، بلکه از جنبه ی عملی نیز بر هر داوری تأثیر گذار است.     بر این اساس، در هر اختلافی باید ابتدا بررسی شود که آیا آنچه منظور قرارداد بوده عمل و حاصل شده است یا خیر؟ برای مثال آیا کیفیت یا اوصاف کالا یا تحویل آن یا انجام موضوع قرارداد یا پرداخت بهای آن همان چیزی است که طرفین در قرارداد می خواسته اند و توافق کرده اند؟ یعنی ابتدا باید  قصد طرفین را معین کرد و سپس این قصد را ملاک بررسی قرارداد که آیا عملی شده است؟ این همان چیزی است که دادگاه ها در رسیدگی به ماهیت دعوا انجام می دهند و ناگزیر دیوان های داوری نیز باید چنین کنند. 

 

       در رسیدگی های دادگاهی، دادگاه ها باید قانون حاکم بر دعوا را تعیین کنند. برای این منظور آن ها لزوماً به قواعد حل تعارض مقرّ خود رجوع می کنند و هر قانونی را که این قواعد مشخص کنند، اعمال می نمایند. این قانون ممکن است قانون منتخب طرفین یا هر قانون دیگری مانند قانون محل اجرا، انعقاد یا تابعیت طرفین قرارداد یا قانون کشوری که نزدیک ترین ارتباط را با قرارداد دارد، باشد. بنابراین، در رسیدگی های دادگاهی، این قواعد حل تعارض ملی دادگاه است که قانون حاکم را تعیین می نماید.بحث تعیین قانونی که باید بر ماهیت دعوا اعمال شود، یکی از موضوعات پیچیده ی داوری بین المللی است. این موضوع که با عناوینی همچون «انتخاب داوران»  ، «قانون قابل اعمال»  «قانون حاکم» ، «قانون مناسب»  نیز شناخته می شود، بخشی از حوزه ی عام حقوق بین الملل خصوصی تعارض قوانین است. این موضوع به طور معمول در سراسر جریان داوری بین المللی (یا با عنصر خارجی) مطرح می باشد. در مرحله ی نخست، این داوری باید بر طبق یک آیین یا تشریفات داوری ویژه برگزار شود که تعیین یا انتخاب قواعد رسیدگی مطرح می باشد. سپس، ممکن است اعتبار یا وجود موافقت نامه ی داوری مورد اعتراض قرار گیرد و داور باید با مراجعه و استناد به یک قانون در این خصوص تصمیم گیری کند که در اینجا نیز قانون  قابل اعمال بر اعتبار یا وجود قرارداد مطرح است. سرانجام و مهم تر آنکه داور باید قانونی را برای رسیدگی به ماهیت (اصل) دعوا و صدور رأی نهایی، اعمال نماید تا حد زیادی به روند اجرا یا اداره داوری و قانونی که توسط داور اعمال می شود، بستگی دارد. بنابراین، روشی که داور بر طبق آن در مراحل مختلف داوری یعنی، اداره و برگزاری داوری، تصمیم گیری در مورد وجود اعتبار قرارداد داوری، مرحله رسیدگی به ماهیت دعوا و صدور رأی نهایی، به قانون حاکم دست خواهد یافت، برای طرفین دعوا از اهمیت ویژه یی برخوردار است و آن ها باید مراقب آن باشند. 

 

لذا در رابطه با اصول حاکم بر رسیدگی داوری باید گفت؛ مساله مقررات مربوط به نحوه رسیدگی داوری را دو امر تشکیل می‌دهد: یکی اصل حاکمیت اراده و اراده داوری بر اساس توافق طرفین و دیگری که ناظر به موارد سکوت طرفین است، اصل انعطاف‌‌‌‌‌پذیری و آزادی داوران در اداره جریان داوری است. دو اصل حاکمیت اراده و انعطاف‌‌‌‌‌پذیری حتی در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی هم ذکر شده است. ماده‌‌ی 477 این قانون مقرر داشته است که داورها در رسیدگی و رأی تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند. 

 

در عین حال، برخی از حقوق‌دانان بر این اعتقادند که آزادی طرفین و داوران در نحوه رسیدگی      بی حد و حصر نیست. اصل رسیدگی منظّم و صحیح یا جریان صحیح قانونی که اولین بار در ماده‌‌ی 14 اصلاحی قانون اساسی ایران و سپس در سایر نظام‌‌‌های حقوقی مانند حقوق سوئیس و قانون نمونه آنسیترال منعکس شده است، دست کم دو اصل اجباری دادرسی را به دنبال خود آورده است. اصول مزبور از جمله قواعد مربوط به نظم عمومی دادرسی هستند و عبارتند از اصل بی‌طرفی و رفتار مساوی با طرفین و اصل رعایت حق دفاع. 

اصل بی‌طرفی، اصلی بدیهی است که نیاز به استدلال ندارد. جلوه‌‌‌های این اصل در مقررات مختلف دیده می‌شود. داور همواره وظیفه دارد هر اوضاع و احوال جدیدی که بتواند استقلال و بی طرفی او را زیر سوال برد به طرفین اطلاع دهد و اصولا موضوع جرح برای اطمینان از بی‌طرفی و استقلال داور مورد توجه قرار گرفته است. ماده‌‌ی 18 قانون داوری تجاری بین المللی ایران نیز بیان داشته است که «رفتار با طرفین باید به نحو مساوی باشد…». 

 

      طرفین قرارداد داوری ممکن است به جای انتخاب «قانون» یک کشور، «قواعد حقوقی» را به عنوان قانون حاکم بر دعوای خود برگزینند. انتخاب قواعد حقوقی توسط طرفین تنها درصورتی ممکن می‌باشد که قواعد حل تعارض قابل اعمال، چنین اختیاری را به آنان اعطا نماید. اصل حاکمیت اراده طرفین در انتخاب قواعد حقوقی در برخی از اسناد و قوانین به رسمیت شناخته شده است، اما آزادی دیوان داوری در انتخاب این قواعد محدود می‌باشد. با این وجود امروزه در پرتو دیدگاه غیرملی نمودن داوری، آزادی این دیوان‌ها درحال گسترش می‌باشد. در اسناد، دعاوی و قراردادهای بین‌المللی, قواعد و اصولی رشد و نمو نموده و درحال توسعه می‌باشند که تحت عنوان «اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی» شناخته می‌شوند. 

      پس از ارجاع اختلاف طرفین به داوری، دیوان داوری باید به آن رسیدگی نموده و رأی نهایی خود را صادر نماید. دیوان می‌تواند بسیاری از اختلافات ارجاعی مانند مطابقت کالا با قرارداد و پرداخت ثمن را به طور مستقیم از طریق تفسیر و اعمال شروط قرارداد و بدون ارجاع به مقررات یک قانون خاص،‌ حل‌و‌فصل نماید . در برخی از موارد نیز که امکان صدور رأی صرفاً بر مبنای شروط قراردادی طرفین ممکن نمی‌باشد، دیوان داوری باید ضرورتاً به یک قانون یا مجموعه قواعد حقوقی رجوع نماید. چنین قانون یا قواعد حقوقی ممکن است توسط طرفین قرارداد به صورت صریح یا ضمنی تعیین شده باشد و در صورت فقدان چنین انتخابی، دیوان داوری آن را تعیین و اعمال خواهد نمود. 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

تعیین قانون حاکم بر موافقت نامه های داوری 

2-1-شرایط تعیین قانون حاکم بر اساس موافقت نامه داوری

2-2-تنظیم موافقت نامه داوری

2-3-قانون حاکم بر اهلیت طرف ها

2-4 – اعتبار موافقت نامه داوری

2-4-1-توافق میان طرف ها

2-4-2-ابعاد گوناگون موافقت نامه داوری

2-5-حاکمیت اراده طرفین

2-6-قانون حاکم بر ماهیت اختلاف

2-6-1-وضعیت قانون حاکم بر ماهیت دعوی در حقوق ایران، سوئیس و نمونه آنسیترال

2-6-2- تعیین قانون توسط طرفین

2-6-3- انتخاب قانون توسط داور

2-6-3-1- اعمال قانون بین المللی توسط قواعد کلی حل تعارض

2-6-3-2- اعمال مستفیم قانون ماهوی

2-7- قطعی بودن رأی موارد اعتراض آن

2-8- نظریه های مبتنی بر قرارداد

2-9-مبانی گسترش شرط موافقت نامه به اشخاص ثالث

2-10-فرض رضایت شخص ثالث

2-10-1- فرض رضایت صریح شخص ثالث

2-10-2- فرض رضایت ضمنی شخص ثالث

2-10-3- فرض فقدان رضایت شخص ثالث

2-11- نظریه گروه شرکت ها

2-12- خرق حجاب شرکت ها

 

منابع

 

 • جایگزینی هایی برای آنتی بیوتیک های موجود در غذا

  جایگزینی هایی برای آنتی بیوتیک های موجود در غذا آنتی بیوتیک آنزیم ها اسیدهای آلی پربیوتیک ها دانلود مقاله جایگزینی هایی برای آنتی بیوتیک های موجود در غذا دلایل عقیلی برای منع بکارگیری آنتی بیوتیک ها همکاری در فروش فایل…

 • بررسی نمود مضامین شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس

  بررسی نمود مضامین شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس درونمایه مرگ در شعر شاعران دفاع مقدس درونمایه شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس بررسی مرگ و شهادت در اشعار دفاع مقدس دانلود پایان نامه شعر مقاومت دانلود پایان نامه بررسی…

 • پاورپوینت معرفی سازه های بتنی پیش تنیده و کاربردهای آن

  پاورپوینت معرفی سازه های بتنی پیش تنیده و کاربردهای آن پاورپوینت بتن پیش تنیده پاورپوینت حداکثر طول دهانه سقف پیش تنیده پاورپوینت تیرچه پیش تنیده پاورپوینت پل های پیش تنیده پاورپوینت نحوه اجرای سقف پیش تنیده پاورپوینت چه آرماتوری در…

 • پاورپوینت ارزيابی تنوع ژنتيكی جمعیت های بومی یونجه ایران با استفاده از نشانگر مولكولی AFLP

  پاورپوینت ارزيابی تنوع ژنتيكی جمعیت های بومی یونجه ایران با استفاده از نشانگر مولكولی AFLP پاورپوینت یونجه ایران پاورپوینت ارزيابی ژنتيكی پاورپوینت شانگر مولكولي AFLP پاورپوینت جمعیت های بومی یونجه ایران پاورپوینت ارزيابی تنوع ژنتيكی جمعیت های بومی یونجه ایران رفتن به…

 • نقش ایران در منطقه‌گرایی و ایجاد ثبات در خاورمیانه

  نقش ایران در منطقه‌گرایی و ایجاد ثبات در خاورمیانه منطقه گرایی جهانی شدن روابط بین‌الملل نقش ایران در ایجاد ثبات در خاورمیانه نقش ایران در منطقه‌گرایی نقش ایران در منطقه‌گرایی و ایجاد ثبات در خاورمیانه دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم…

 • پاورپوینت ریسک های اشخاص

  پاورپوینت ریسک های اشخاص دانلود پاورپوینت ریسک های اشخاص معرفی ریسک های اشخاص دیدگاههای مختلف درمورد ریسک های اشخاص ریسک های اشخاص ازدیدگاه فردی ریسک های موضوع بحث اشخاص ازدیدگاه فردی مرگ وزندگی افراد متاثرازمرگ زودرس میزان تعیین مالی مورد…

 • نحوه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و ترکیه

  نحوه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و ترکیه جرایم اطفال و نوجوانان بزهکاری اطفال و نوجوانان بزهکاری اطفال در حقوق ایران بزهکاری اطفال در حقوق ترکیه نحوه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان بزهکاری اطفال در…

 • پاورپوینت کتاب تفسیر موضوعی قرآن از دکتر شایسته نژاد

  پاورپوینت کتاب تفسیر موضوعی قرآن از دکتر شایسته نژاد پاورپوینت کتاب تفسیر موضوعی قرآن شایسته نژاد پاورپوینت کتاب تفسیر موضوعی قرآن کریم پیام نور پاورپوینت تفسیر موضوعی قرآن علی نصیری پاورپوینت تفسیر موضوعی قرآن علمی کاربردی رفتن به سايت اصلي…

 • دانلود تحقیق حافظه و ادراک با فرمت ورد

  دانلود تحقیق حافظه و ادراک با فرمت ورد رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی حافظه و ادراک با فرمت docx در قالب 22 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد    …

 • دانلود تحقیق کیفیت زندگی و بهداشت روانی با فرمت ورد

  دانلود تحقیق کیفیت زندگی و بهداشت روانی با فرمت ورد رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی کیفیت زندگی و بهداشت روانی با فرمت docx در قالب 15 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودپنداره جسمانی 66 صفحه

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودپنداره جسمانی 66 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه خودپنداره جسمانی مبانی نظری خودپنداره جسمانی پیشینه تحقیق خودپنداره جسمانی پیشینه داخلی خودپنداره جسمانی پیشینه خارجی خودپنداره جسمانی پیشینه پژوهش خودپنداره جسمانی پیشینه نظری…

 • پاورپوینت عملکرد پی ها درهنگام زلزله

  پاورپوینت عملکرد پی ها درهنگام زلزله دانلود پاورپوینت عملکرد پی ها درهنگام زلزله پاورپوینت پی ها درهنگام زلزله رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت عملکرد پی ها درهنگام زلزله جهت رشته عمران در قالب 19 اسلاید و با فرمت بصورت…

 • پاورپوینت آموزشی شیوه های برقراری ارتباط با نوجوانان

  پاورپوینت آموزشی شیوه های برقراری ارتباط با نوجوانان رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزشی شیوه های برقراری ارتباط با نوجوانان جهت رشته روانشناسی و علوم تربیتی در قالب 34 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع…

 • پاورپوینت تحقیق کار آموزی با موضوع بام سبز

  پاورپوینت تحقیق کار آموزی با موضوع بام سبز پاورپوینت جزئیات اجرایی بام سبز پاورپوینت طرح های بام سبز پاورپوینت آبیاری بام سبز پاورپوینت بام سبز اپارتمان رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت تحقیق کار آموزی با موضوع بام سبز تجربه…

 • پاورپوینت انواع بام سبز و بررسی آن در بابل قدیم

  پاورپوینت انواع بام سبز و بررسی آن در بابل قدیم پاورپوینت بام سبز دانلود پاورپوینت بام سبز پاورپوینت معماری بام سبز پاورپوینت درباره بام سبز پاورپوینت تحلیل بام سبز بام سبز در معماری پاورپوینت رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت بررسی بام…

 • دانلود پاورپوینت تعاریف و مفاهیم مربوط به سیستم

  دانلود پاورپوینت تعاریف و مفاهیم مربوط به سیستم رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت تعاریف و مفاهیم مربوط به سیستم جهت رشته علوم کامپیوتر در 30 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش  …

 • پاورپوینت بررسی پروژه تنظیم شرایط محیطی شهرستان بوشهر

  پاورپوینت بررسی پروژه تنظیم شرایط محیطی شهرستان بوشهر رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت بررسی پروژه تنظیم شرایط محیطی شهرستان بوشهر جهت رشته جغرافیا در قالب51 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش…

 • بررسی رابطه بین اختلالات شخصیتی و مدیریت بدن در بین زنان

  بررسی رابطه بین اختلالات شخصیتی و مدیریت بدن در بین زنان نشانه های اختلال شخصیت ویژگی های اختلال شخصیتی اختلالات شخصیتی در بین زنان مدیریت بدن در بین زنان پایان نامه اختلالات شخصیت پایان نامه اختلال شخصیت پایان نامه در…

 • پاورپوينت الکتروشیمی صنعتی

  پاورپوينت الکتروشیمی صنعتی پاورپوينت الکتروشیمی پاورپوينت الکتروشیمی صنعتی پاورپوينت در مورد الکتروشیمی صنعتی دانلود پاورپوينت در مورد الکتروشیمی صنعتی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوينت الکتروشیمی صنعتی رشته شیمی در قالب 196 اسلايد و با فرمت pptx بصورت کامل و…

 • پاورپوینت آشنایی با برنامه ریزی عملیاتی

  پاورپوینت آشنایی با برنامه ریزی عملیاتی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با برنامه ریزی عملیاتی جهت رشته مدیریت در قالب 28 اسلايد و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش      …

 • پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان

  پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان کلمات کلیدی : پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان نظریه های بزهکاری جوانان تحقیق نظریه های بزهکاری جوانان بزهکاری جوانان خرده فرهنگ بزهکار تبیین خشونت در…

 • پاورپوینت انواع موتورهای دی سی

  پاورپوینت انواع موتورهای دی سی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت انواع موتورهای دی سی جهت رشته برق و الکترونیک در قالب 45 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش        …

 • پاورپوینت اصول نامه نگاری

  پاورپوینت اصول نامه نگاری پاورپوینت اصول نامه نگاری پاورپوینت نامه نگاری اداری دانلود پاورپوینت اصول نامه نگاری پاورپوینت انواع نامه نگاری رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت اصول نامه نگاری جهت رشته ی ادبیات در قالب 114  اسلاید و با…

 • پاورپوینت تحلیل فضای کسب و کار

  پاورپوینت تحلیل فضای کسب و کار پاورپوینت تحلیل فضای کسب و کار هدف از شناخت فضای کسب و کار مدل مناسب و مطلوب کسب و کار الگوی مناسب کسب و کار تعریف محیط کسب و کار محیط های بنگاه لایه…

 • پرسشنامه بررسی عوامل درون سازمانی موثر بر بودجه ریزی عملیاتی در سازمان تامین اجتماعی

  پرسشنامه بررسی عوامل درون سازمانی موثر بر بودجه ریزی عملیاتی در سازمان تامین اجتماعی پرسشنامه بودجه ریزی عملیاتی پرسشنامه بودجه ریزی عملیاتی در سازمان پرسشنامه عوامل موثر بر بودجه ریزی عملیاتی پرسشنامه عوامل درون سازمانی موثر بر بودجه ریزی عملیاتی…

 • پاورپوینت آموزش تدریس معرفی اشکال هندسی

  پاورپوینت آموزش تدریس معرفی اشکال هندسی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزش تدریس معرفی اشکال هندسی به کودکان کلاس سوم ابتدایی در قالب 10 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش    …

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد بانک 69 صفحه

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد بانک 69 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری ارزیابی عملکرد پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مبانی نظری ارزیابی عملکرد بانک پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد بانک چارچوب نظری ارزیابی عملکرد بانک فصل دوم پایان نامه…

 • پاورپوینت کتاب و درس مباني فناوری اطلاعات

  پاورپوینت کتاب و درس مباني فناوری اطلاعات پاورپوینت کتاب مبانی فناوری اطلاعات پاورپوینت مبانی فناوری اطلاعات pdf تاجفر پاورپوینت دانلود جزوه اصول فناوری اطلاعات پاورپوینت دانلود رایگان کتاب مبانی فناوری اطلاعات تاجفر رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت کتاب و…

 • پاورپوینت حقوق بازرگانی

  پاورپوینت حقوق بازرگانی پاورپوینت حقوق تجارت پاورپوینت حقوق تجارت الکترونیک پاورپوینت حقوق تجارت پیام نور دانلود پاورپوینت درباره حقوق بازرگانی پاورپوینت درس حقوق بازرگانی دانلود پاورپوینت اصول حقوق بازرگانی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت حقوق بازرگانی جهت رشته ی…

 • پاورپوینت تغذیه، خانواده، سلامت روان

  پاورپوینت تغذیه، خانواده، سلامت روان پاورپوینت سلامت روان در نوجوانان پاورپوینت سلامت روانی پاورپوینت درباره سلامت روان پاورپوینت روانشناسی سلامت پاورپوینت بهداشت روان خانواده پاورپوینت بهداشت روان و خانواده پاورپوینت تغذیه خانواده پاورپوینت سلامت روان خانواده رفتن به سايت اصلي…

 • پاورپوینت آشنایی با ازدواج سفيد

  پاورپوینت آشنایی با ازدواج سفيد پاورپوینت ازدواج سفید دانلود پاورپوینت ازدواج سفید پاورپوینت در مورد ازدواج سفید رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با ازدواج سفيد جهت رشته علوم اجتماعی در قالب 42 اسلايد و با فرمت pptx به…

 • ارزیابی عملکرد سازمان با روش ارزیابی متوازن و اولویت بندی پروژه های آن با توسعه عملکرد کیفیت

  ارزیابی عملکرد سازمان با روش ارزیابی متوازن و اولویت بندی پروژه های آن با توسعه عملکرد کیفیت ارزیابی عملکرد شهرداری اصفهان ارزیابی عملکرد شهرداری ها شاخص های ارزیابی عملکرد شهرداری ها ارزیابی عملکرد با کارت امتیازی متوازن کاربرد QFD در…

 • دانلود تحقیق مبانی ارزشیابی و الگوهای آن با فرمت ورد

  دانلود تحقیق مبانی ارزشیابی و الگوهای آن با فرمت ورد رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی مبانی ارزشیابی و الگوهای آن با فرمت docx در قالب 51 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش…

 • دانلود پاورپوینت مفاهیم تکنولوژی

  دانلود پاورپوینت مفاهیم تکنولوژی پاورپوینت آشنایی با مفاهیم تکنولوژی پاورپوینت انواع تکنولوژی پاورپوینت مفهوم مدیریت تکنولوژی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت مفاهیم تکنولوژی جهت رشته مدیریت در 43 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با…

 • پرسشنامه بررسی تاثیر یادگیری الکترونیکی بر عملکرد کارکنان

  پرسشنامه بررسی تاثیر یادگیری الکترونیکی بر عملکرد کارکنان پرسشنامه مدیریت دانش پرسشنامه یادگیری الکترونیکی پرسشنامه فرآیندهای مدیریت دانش پرسشنامه پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان بازرسی استقرار مدیریت دانش در سازمان بازرسی پرسشنامه تاثیر مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی پرسشنامه…